Rotace, protažení a tažení (přechod) profilů

Rotace profilu

Rotace profilu - RP3

Vytvoří těleso vzniklé rotací profilu. Je-li profil otevřený, osa rotace je definována spojením krajních bodů profilu. Je-li profil uzavřený, pak osa rotace se zadává. Profil může být jen jeden. Tato funkce rotuje profil o 360 stupňů. Osa rotace je osa X kreslící roviny. V případě, že vkládací bod je definován automaticky (dle konfigurace) je umístěn na prvním bodě osy rotace. Při výběru uzavřených profilů (více vnořených profilů je povoleno), tím se vytvoří díry v tělese.


Příklad tělesa vzniklého rotací otevřeného profilu o 360 stupňů


Rotace o méně než 360 stupňů - RPR

Stejná funkce jako "Rotační součást", ale se zadáním úhlu rotace menší než 360 stupňů. Uzavřený profil může obsahovat další vnořené profily jedné úrovně.


Příklad tělesa vzniklého částečnou rotací uzavřeného profilu o 90 stupňů


Protažení profilu

Protažený profil - EP3

Vytvoří těleso vzniklé protažením profilu. Profil musí být uzavřený a může obsahovat další vnořené profily jedné úrovně. Před výběrem profilu se zadává výška tělesa, případně referenční bod a směr osy X. Volitelně lze zapnout a zadat úhel úkosu.

Pohybem kurzoru můžete zadávat výšku protažení během kreslení. Výška může být jak kladná, tak záporná nad kreslící rovinou ve směru osy Z.


Je vhodné použít pohyb kurzoru v krocích. Chcete-li definovat přírůstek, nebo tuto možnost zapnout nebo vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši během vlečení.


Zadávání hodnoty výšky protažení pohybem kurzoru


Zadávání hodnoty úhlu pohybem kurzoru


Tažení profilu

Tažení profilu, více profilů - PVP

Přechod mezi dvěma nebo vice profily. Každý profil je kreslen na vlastní kreslící rovině. Každý profil musí obsahovat stejný počet segmentů (přímek, oblouků, kružnic nebo NURBS křivek). Na rozdíl od protažených profilů, tažené profily mohou obsahovat pouze jeden vnitřní (vnořený) profil.


Můžete propojit jeden obdélníkový profil (také se zaoblenými rohy) s jedním kruhovým profilem. Spojení se provádí automaticky. Naproti tomu, pokud chcete propojit více profilů v kombinaci jako více obdélníků s kružnicemi, kružnice s elipsami či uzavřené NURBS křivky, je nutné rozdělit kružnice nebo křivky na stejný počet segmentů.


Přechod mezi 2 rovinami - PM2R

Tento typ tažení spojuje dvě roviny vybrané na dvou různých tělesech. Po výběru obou rovin můžete pokračovat v kreslení nebo můžete dokončit tvorbu tělesa.


Rotační přechod dvou profilů - RTP

Tento příkaz kombinuje tažení mezi dvěma rovinami a rotace kolem osy. Po výběru první roviny tělesa se zvolí osa X kreslící roviny jako osa rotace. Možná budete muset předefinovat osu rotace a úhel natočení.


Pro více informací klikněte na Kreslení ve více rovinách


Protažení a přechod obdélník kružnice


Rotační přechod profilů


Šroubová plocha

Šroubová plocha - SRB

Vytvoří těleso vzniklé tažením profilu po šroubovici. Profil šroubovice musí být uzavřený. Profil ke šroubovici může být jako normálný, axiální nebo radiální řez. Například u tlačné nebo tažné pružiny se zadává profil jako normálný řez. Před výběrem profilu se zadává výška tělesa (pružiny), otočení ve stupních a poloměr vinutí. Levotočivá šroubovice se zadává zápornou hodnotou otočení.


Příklad šroubovice s kruhovým profilem v normálném řezu


Předdefinovaná 3D tělesa

Tato tělesa je snadné vytvořit i editovat. Zadávají se pouze pomocí rozměrů. Jednotlivé rozměry lze odečítat z existujících těles stejného typu, nebo jednoduše odměřit ze 2D či 3D, případně kopírovat rozměry celého tělesa. Editace tělesa se provede změnou jeho rozměrů nebo 2D editací jeho profilu.


Odpovídající obrázky zobrazené v panelech se mění podle aktuálně nastavených možností. Možnosti válce například umožňují vybrat zkosení nebo zaoblení. Při změně těchto možností se obrázky zobrazují s nebo bez zkosení atd.


Když je vloženo základní těleso před potvrzením polohy a zadáte jeden krok zpět (stisk kolečka myši), zobrazí se základní těleso spolu s prostorovými kótami a můžete je změnit změnou těchto kót.


Hranol, válec, kužel, jehlan, trubka

VariCAD nabízí následující předdefinovaná tělesa:

Hranol - 3HR
Válec - 3VA

Včetně srážení a zaoblování hran v rámci částí hřídele.

Komolý kužel- 3KU
Komolý jehlan - 3KJ

Obecný jehlan s obdélníkovou základnou a vrcholem.

Koleno trubky - 3KO
Trubka - 3TR

Trubky jsou také v knihovnách strojních součástí.

Kuželová trubka - 3KT
Koleno plné - 3KP
Koule - KOU


Dialogový panel vytváření válce


Změna rozměrů základních těles

Pokud vytváříte nové těleso, musíte nejprve zadat rozměry v tabulce. Pak je nové těleso připraveno k vložení. Než potvrdíte polohu tělesa můžete pravým tlačítkem myši na tělese vybrat nové zadávání rozměrů v tabulce nebo vlečením.


Prostorové kóty jsou použity jako první možnost, pokud zvolíte těleso k editaci. Chcete-li změnit vybranou kótu, klepněte na ni a zapište novou hodnotu v dialogovém okně.


Můžete kliknout na šipku kóty. Potom můžete měnit rozměr pohybem kurzoru. Kliknete-li na šipku kóty pravým tlačítkem myši, z nabídky můžete zvolit, zda se rozměr změní ve směru vybrané šipky nebo symetricky.


Je vhodné použít pohyb kurzoru v krocích. Chcete-li definovat přírůstek, nebo tuto možnost zapnout nebo vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši při změně rozměru pohybem kurzoru.


Volba rozměru, který chcete upravit


Volba směru změny rozměru


Změna rozměru pohybem kurzoru myši


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©