Kótování

Kótování slouží k popisu tvaru nakreslených položek. Všechny funkce kótování jsou dostupné z roletového menu "Menu" - "Kreslení" jako kótování jednoduché, sdružené a předznačené, nebo z ikonového menu "Kótování". Kóty se vytváří zadáním prvního a druhého bodu na kótované položce nebo v některých případech výběrem položky, a následným umístěním polohy kóty a textu kóty vlečením. Mnoho možností kótování je dostupné během kótování z dočasných ikonových menu.


Pokud jsou kóty vytvořeny v 3D pohledech exportovaných do 2D oblasti, vytvoří se vazba mezi kótami a odpovídajícími rozměry 3D těles. Po změně 3D geometrie a návratu do 2D režimu se kóty automaticky aktualizují. Viz Automatické aktualizace rozměrů, os a šrafů po změnách ve 3D


Existující kóty lze snadno editovat. Tvar a styl kót, včetně vlastností textů mohou být nastaveny. Velikost šipek kót je odvozena od výšky textu kót.


Vodorovné, svislé a šikmé kóty

Kóty vodorovné - KHO
Kóty svislé - KVE
Kóty šikmé - KSI

Tyto kóty se vytváří zadáním prvního a druhého kótovacího bodu na kótované položce, a následným umístěním polohy kóty a textu kóty.

Po zadání druhého bodu kóty se aktivuje možnost umístit polohu kóty podle již existujících kót.

Dostupné možnosti způsobů kótování:

 • Centrování kóty - je trvale zapnuté nebo vypnuté - je-li zapnuté, poloha textu kóty je vždy centrována na střed kótovací čáry
 • Body - šipky - během vlečení kóty vymění vybranou šipku za bod a obráceně.
 • Neautomaticky - základní nastavení, ruší následující způsoby
 • Příští stejná - umožní nastavit polohu vytvářené kóty na již existující kótu na stejné úrovni (řetězové kótování)
 • Příští posunutá - umožní nastavit polohu vytvářené kóty na již existující kótu s přírůstkem (kótování od základny)
 • Všechny příští v řadě - stejné jako volba "Příští stejná", ale nastavení polohy kóty zůstává nastaveno pro další kóty, ukončením funkce se nastavení ruší
 • Všechny příští s posunutím - stejné jako volba "Příští posunutá", ale nastavení polohy kóty zůstává nastaveno pro další kóty, ukončením funkce se nastavení ruší

Poslední možnost v menu umožní nastavení stylu kótování.


Příklad změny šipek kót na body


Měřítko kótování

Používá se v případě, že část výkresu je v jiném měřítku. Např. zvětšený detail. Pak naměřené hodnoty jsou násobeny příslušným měřítkem.


Změna textu kóty nebo tolerance

Texty kót jsou generovány automaticky. Vlastnosti textu kót lze nastavit. Můžete si vybrat tuto možnost kliknutím na příslušnou ikonu v toolbaru, z pop-up menu (k dispozici ve výchozím nastavení po Ctrl + pravé tlačítko myši), nebo velmi pohodlně stisknutím klávesy TAB při umístění textu kóty. Poslední možnost vám umožňuje snadno vybrat vstupní textové pole, pokud stisknete klávesu TAB opakovaně - vstup je změněn z textu kóty na horní, pak dolní tolerance. Textové okno umožňuje zadání speciálních znaků kliknutím na odpovídající ikony.

Textové okno kótování umožňuje zadávat speciální znaky kliknutím na odpovídající ikony. Můžete také kliknout na ikonu závorek - pak je celý text uzavřen do závorek. Text kóty je po změnách řádně aktualizován a zůstává uzavřen i v závorkách.Změna textu kóty


Vodorovné, svislé a šikmé kótování s předznakem

Tyto funkce jsou vhodné pro kótování závitů a rotačních součástí v bočním pohledu. Značka průměru nebo závitu se automaticky vkládá před hodnotu kóty, takže není nutné text kóty editovat.

Kóty vodorovné průměru - KHD
Kóty svislé průměru - KVD
Kóty šikmé průměru - KSD
Kóty vodorovné závitu - HZA
Kóty svislé závitu - VZA
Kóty šikmé závitu - SZA

Příklad kótování s předznakem


Kóty od základny, řetězové a souřadnicové

Násobné kótování obrysu od jedné základny pro více kót. U první kóty se zadává první a druhý bod kóty a její poloha, u dalších jen druhý bod a poloha textu kóty. Při zapnutém centrování textu kóty stačí jen druhý bod a kóta je vytvoří.

Kóty vodorovné od základny - KHZ
Kóty vodorovné řetězové - KHR
Kóty vodorovné souřadnicové - HRZ
Kóty svislé od základny - KVZ
Kóty svislé řetězové - KVR
Kóty svislé souřadnicové - VRZ
Kóty šikmé od základny - SKZ
Kóty šikmé řetězové - SKR
Kóty šikmé souřadnicové - SRZ

Příklad kót od základny, v řetězu a souřadnicových


Kótování úhlů

Kóty úhlu - KUH

Pro změny tvaru kót.

Kótuje úhel mezi dvěma čárami. Během zadávání úhlové kóty jsou opět k dispozici rozšiřující možnosti způsobu kótování:

Měří úhel větší než 180 stupňů.
Měří úhel menší než 180 stupňů (základní nastavení).
Měří doplňkový úhel.
Vypíná měření doplňkového úhlu.

Příklad základního nastavení měření úhlu, doplňkového a většího než 180 stupňů


Kótování průměrů, poloměrů a závitů

Kótování poloměrů - KRA
Kótování průměrů - KDI

Kótuje oblouky a kružnice. Při kótování poloměru je možnost volby:

 • Značit střed oblouku
 • Neznačit střed oblouku

Kóty závitu - DZA
Jako kótování kružnic s tím rozdílem, že místo značky průměru je značka závitu.
Vodorovná kóta závitu - HZA
Svislá kóta závitu - VZA
Šikmá kóta závitu - SZA

Pokud je závit vytvořen ve 3D a následně exportovat do 2D, a to buď v řezu, nebo v pohledu, pak kótovací text je vytvořen automaticky v závislosti na odpovídajícím závitu na 3D objektu. Rozměry odpovídají závitu (metrický závit, trubkový závit,...) a velikosti závitu (M10, M10x1 ...). Pro správnou funkci kótování závitu je důležité používat při tvorbě 2D dokumentace pravoúhlé promítání.


Šipka s textem - STJ

Vytvoří text na čáře se šipkou.

Lomená šipka s textem - STL

Vytvoří text nad i pod lomenou čárou se šipkou.


Šipka s textem


Nastavení kót

Nastavení kót - KPR

Nastaví vlastnosti kót tak, aby splňovali požadavky norem ISO a ANSI, případně další mezinárodní standardy:

 • Vlastnosti textu kót - nastaví výšku, sklon, relativní šířku a font textu kóty. Velikost šipek kót je odvozena od výšky textu kót
 • Vlastnosti kót - nastaví vzdálenost kóty od kótovací čáry, vzdálenost mezi kótami, přesah vynášecích čar, vzdálenost vynášecí čáry od kótovaného bodu, polohy a velikosti tolerance kóty, měřítko kótování, počet desetinných míst a formát značení úhlů
 • Typ šipek kót
 • Styl kót - nula před desetinnou tečkou, místo desetinné čárky tečka, text kóty vždy vodorovně, text značky drsnosti vždy vodorovně, kreslit vnitřní čáry vnějších kót, text v kótovací čáře a psaní měr v palcích.

Změna nastavení kótování podle různých standardů kreslení, jako DIN nebo ANSI. Nastavení je společné i pro kóty drsnosti a šipky s textem.


Změna stylu vybrané kóty - EDSK

Tento příkaz změní styl vybrané kóty nebo kót (všechny z celého výkresu) na styl zkopírovaný z jiné kóty, nebo podle aktuálního nastavení kótovacího stylu.Dialogový panel nastavení kót


Příklad kótovacích stylů


Kótování drsnosti

Kóty drsnosti - KDR

Značí drsnost povrchu součástí v dokumentu. Značky drsnosti lze umístit na čáry a kružnice (oblouky) a na vynášecí čáry kóty (včetně možnosti ji prodloužit). Umístění značky drsnosti včetně zvětšení je možné i do rohu dokumentu bez nutnosti zachytit se na položku.


Příklad použití značek drsností


Kótování svarů a geometrické tolerance

Kótování svarů - KSV

Vytvoří kótu, složenou ze základních a doplňkových značek svarů, textů a číselných hodnot, odkazů, tabulek a šipek. Při zadávání kóty se v okně zobrazuje výsledná podoba kóty. Nejčastěji používané kóty lze ukládat pro opětovné použití. Při vkládání kóty svaru do dokumentu se zadá první bod v místě svaru a druhý bod pro umístění kóty.Dialogový panel kótování svarů

Příklad jednoduché kóty svaru.


Způsob kótování svarů - NZS

Přepíná styl kótování svarů podle normy ISO nebo ANSI.


Tolerance tvaru a polohy - KTP

Obdobná funkce jako "Kótování svarů". Při vkládání kóty tolerance do dokumentu se po zadání prvního bodu automaticky zapíná Ortho mód pro snadnější umístění kóty na lomené odkazové čáře. Potvrzením polohy kóty pravým tlačítkem myši se zvolí poloha kóty.Dialogový panel tolerance tvaru a polohy

Vytváření pozic, čísla položek

VariCAD má komplexní systém řešení pozicování položek a jejich vzhled ve 2D. Pokud archivní maska (BOM) obsahuje atribut typu "Pozice", můžete generovat čísla položek (pozic) spolu s dalšími atributy. Kromě toho můžete generovat čísla položek do kusovníku. Zde můžete generovat čísla pozic v daném rozsahu položek nebo pro celou sestavu v jednom kroku. Také můžete odstranit čísla pozic stejným způsobem. Více informací naleznete v části Generování pozic položek v archivu.


Jsou-li pozice vygenerovány a položky jsou exportovány do 2D výkresů spolu s odpovídajícími 2D pohledy na 3D těleso, ve 2D se během pozicování automaticky nabízejí čísla pozic 2D položek.


Pokud změníte čísla položek ve 3D a pokud provedete nový export (reexport) 3D pohledů do oblasti 2D, mohou být čísla položek kontrolovány a aktualizovány automaticky. V případě potřeby mohou být pozice snadno vymazány z celého 2D výkresu nebo z vybrané 2D oblasti. Pozice mohou být vybírány filtrem jako podtyp položky typu kóta.


Styl pozic v 2D lze upravit stejně jako styl kót. Nastavení stylu pozic je součástí nastavení kót.


Vytvoření pozic - PZI

Tento příkaz vytvoří 2D pozice. Pokud byl vygenerován 2D výkres ze 3D a pokud 3D tělesa mají vygenerovaná čísla položek (pozice), jsou pozice (čísla) automaticky přidělena také každé 2D položce. V opačném případě je číslo pozice přiřazeno od 1 a každá další pozice má číslo zvýšené o jedničku.


Během pozicování jsou k dispozici následující možnosti:

Změna čísla pozice.
Změní stylu pozice nebo kóty.
Nastavuje vzdálenost mezi sousedními pozicemi.
Vodící čáry na vybrané pozici. To umožní umístit další pozici vodorovně nebo svisle od vybrané pozice.
Vynášecí čára pozice je křivka. Tato volba umožní přepnout vynášecí čáru pozice na křivku.
Vynášecí čára pozice je přímka. Tato volba vypne vynášecí čáru jako křivka.


Pozice, atributy textuPozice, nastavení strany textuPozice, nastavení strany u 2D čáry


Příklad pozic


Editace pozic

Chcete-li změnit stávající pozici, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte z nabídky.

Editovat pozici. To umožňuje změnit tvar pozice stejným způsobem, jakým byla vytvořena.
Editovat text pozice.

Kontrola a aktualizace pozic

Pokud jste již vygenerovali čísla pozic ve 3D a byl vytvořen 2D výkres obsahující pozice, můžete znovu změnit čísla pozic ve 3D. Ve výkresu 2D se pozice správně přepíšou nebo zkontrolují podle následujícího příkazu (po reexportu 2D výkresu):


Kontrola a automatické přečíslování pozic - KPZI

Pokud se mají pozice přečíslovat, zobrazí se následující dialog:


Přečíslování pozic


Po potvrzení se pozice přepíšou na nové hodnoty a volitelně zvýrazní. Zvýraznění přepsaných pozic se vypne opětovným spuštěním příkazu.


Editace kót

Editace kóty - EKO

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit její polohu včetně změny textu a vlastnosti kóty, kromě polohy vynášecích čar.


Posun textu kóty - PKT

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit polohu textu kóty. Posouvá se pouze text, vynášecí a kótovací čáry zůstanou beze změn. Vhodné pro situace, kdy je mnoho kót blízko sebe.


Editace textu kóty - EKT

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit text a vlastnosti kóty.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©