Parametry

Rozměry 3D těles mohou být popsány číselnou hodnotou, parametrem nebo matematickým výrazem, který též může obsahovat parametry. Parametrem může být popsán rozměr tělesa nebo geometrická poloha jednotlivých těles stromu mezi sebou je-li tento vztah zadán. Změnou hodnoty parametru se pak mění tělesa takto popsaná. Parametry nemohou být použitý ve 2D.


Zadávání parametrů

Parametry mohou obsahovat písmena a čísla. Parametr musí vždy začínat písmenem (a..z a A..Z) bez diakritiky a mezer. Znaky jiných abeced nejsou povoleny. Použitelné definice matematických vztahů jsou popsány zde.


Parametry mohou být zadávány pomocí příkazu PAR (více popsáno níže) nebo během zadávání rozměrů místo číselné hodnoty. Je-li zadán již existující parametr, načte se jeho hodnota. Je-li zadán nový parametr bude tento vytvořen.


Parametry v souboru

Jednou zadaný parametr se ukládá do tabulky parametrů. Tabulka parametrů je součástí 3D prostoru. Parametry jsou ukládány společně s uložením 3D/2D souboru (dokumentu). Dojde-li k vymazání tělesa s parametry, tabulka parametru zůstane zachována. V případě, že soubor (sestava) obsahuje tělesa (detaily) s parametry, pak každý detail má svou tabulku parametrů. Tělesa, která nejsou zadána jako detail mají tabulku parametrů společnou.


Je-li vkládán soubor (a není detailem) obsahující parametry do sestavy, která též obsahuje tabulku parametrů, pak jsou tabulky parametrů porovnány. V případě, že dojde ke shodě parametrů s rozdílnou hodnotou, pak tento parametr vkládaného tělesa je nahrazen konstantní hodnotou.


Parametry při změně velikosti těles

Parametry jsou též převedeny na konstantní hodnotu v případě, že u takového tělesa dojde ke změně jeho velikosti nebo změně jednotek (milimetry na palce nebo obráceně). V obou případech se před provedením objeví varovná hláška.


Typy parametrů

Parametry jsou rozděleny na tři typy:

  • Lineární parametry. Tyto parametry jsou používány pro změnu délky, průměru, tloušťky, rádiusu... Lineární parametry mohou být použity v matematickém výrazu. Hodnoty parametrů odpovídají nastaveným jednotkám (milimetry nebo palce).
  • Parametr úhlu. Je používán k zadání velikosti úhlu. Parametr úhlu může být použit v matematickém výrazu. Hodnota tohoto parametru je ve stupních.
  • Parametr závitů. Je používán k zadání velikosti závitu. Parametr úhlu pouze nahrazuje konkrétní závit z výběru závitů, takže například parametr "t" odpovídá závitu "M10" a lze ho použít pro dřík i závitovou díru, ale nejde použít v matematickém výrazu.

Práce s parametry

Přidání, změna nebo vyřazení parametru – PAR

Tato funkce umožňuje práci s parametry:

  • Přidání nového parametru. Vyberte typ parametru, zadejte jeho název a hodnotu. U závitů se hodnota parametru vybírá z tabulky závitů. Jsou-li vytvořeny vazby mezi sestavou a detaily, pak se určuje, kam nový parametr bude patřit (do 3D prostoru nebo k detailu).
  • Změna parametru. U vybraného parametru změní jeho hodnotu. Je možné změnit více parametrů najednou, než se potvrdí provedení změny u příslušných těles.
  • Přejmenování parametru.
  • Vymazání parametru. Je-li parametr odstraněn, pak se u odpovídajících těles převedou parametry na konstantní hodnotu.

Při změně parametrů se provádějí tyto kontroly:

  • Zda nové hodnoty vyhovují zadání. Například není možné zadat u trubky vnější průměr menší než vnitřní.
  • Zda matematický výraz má řešení. Například nelze dělit nulou, výsledek nesmí být nula, sinus úhlu nesmí být vetší než 1 nebo menší než -1,...

Pak všechny změněné hodnoty parametrů jsou spočítány a odpovídající tělesa jsou zrekonstruována podle nových parametrů. Toto je možné v případě, kdy vypočtené hodnoty jsou správné a tvar a poloha všech těles Booleovského stromu dovolí jeho opětovné sestavení. Není-li to možné, pak jsou tato tělesa zvýrazněná a změny neprovedeny. Po opravě parametrů je možné ve výpočtu pokračovat.Okno parametrů, kurzor nad ikonou zobrazí další informace. 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©