3D otevřená tělesa

3D objekty vytvořené ve VariCADu jsou popsány jako uzavřené plochy (uzavřená tělesa). Objekty načtené ze STEPu mohou být otevřená tělesa (skořepiny), nebo v případě zjištěné chyby uzavřená tělesa s některými chybějícími plochami. Tělesa s chybějícími plochami, otevřené skořepiny nebo skupina ploch mohou být také vytvořeny konverzí z jiných uzavřených těles pomocí příkazu.


Všechny typy objektů mohou obsahovat atributy, které se přenášejí do razítek, kusovníku nebo jiných seznamů dílů. Všechny typy lze exportovat z 3D do 2D, jako součást 2D výkresu. Všechny typy mohou být uloženy do STEP, IGES nebo STL. Odměřování rozměrů a vzdáleností je také možné, stejně jako zadávání geometrických vazeb mezi těmito objekty.


Vypočítat objem, hmotnost nebo moment setrvačnosti (vztahující se k rotační ose) je však možné pouze u uzavřených těles.


Typy 3D objektů

Příklad uzavřený povrch, chybějící plochy a otevřená skořepina


Uzavřené plochy

Uzavřená plocha znamená, že objekt – těleso tvoří kompletně uzavřenou plochu. Každá plocha má obrys vytvořený z 3D křivek. Každá taková křivka spojuje dvě sousední plochy. Všechny operace s 3D objekty ve VariCADu jsou podporovány.


Tělesa s chybějící plochou

Tento typ objektu byl původně vytvořen jako těleso, které je popsáno uzavřenými plochami. Během první fáze importu, kvůli chybám, bylo odstraněno jedna nebo více ploch. Plochy mohou být též vymazány odpovídajícím příkazem - viz níže.


S objekty, kterým chybí plochy je možné provádět většinu operací ve VariCADu 3D, s výjimkou výpočtu objemu a moment setrvačnosti. Booleovské operace včetně srážení a zaoblování hran mohou být omezena. Tyto funkce mohou fungovat, pokud se operace neprovádí v místě vypadlé plochy.


Tělesa s chybějícími plochami jsou zobrazeny jako "objekty s otvory". V místě, kde chybí plocha je vidět dovnitř tělesa.


Otevřené skořepiny

Otevřené skořepiny jsou popsány podobně jako plochy uzavřených povrchů a 3D křivkou dvou přiléhajících ploch. Nicméně, otevřené skořepiny obsahují také křivky obklopující pouze jednu plochu.


Otevřené skořepiny neumožňují výpočet objemu nebo moment setrvačnosti a nepodporují žádné Booleovské operace ani srážení nebo zaoblování hran. Pokud je to nutné, lze převést otevřené skořepiny na objekty s chybějícími plochami, a pak provádět Booleovské operace jako s objekty, kterým chybí plochy. Také si můžete vybrat jednu nebo více nebo všechny plochy a vytvořit skořepinu s definovanou tloušťkou. Viz Tvorba skořepiny


Otevřené skořepiny jsou zobrazeny jako plochy o nulové tloušťce. Povrch vypadá stejně z obou stran.


Konverze do skupiny ploch

Skupiny ploch jsou popsány souborem jednotlivých ploch. Každá plocha je obklopena vlastním obrysem. Žádné sousední plochy nejsou definovány. Tento druh reprezentace objektů umožňuje pouze základní operace (viz výše). Pokud se převede vybraný objekt do této reprezentace, nelze jej převést zpět (s výjimkou příkazu Zpět v editaci).


Pokud STEP obsahuje reprezentaci trojúhelníkových plošek (podobně jako data STL), může VariCAD načíst tyto trojúhelníky jako trojúhelníkovou síť. Taková reprezentace je však pouze přibližná. Různé typy povrchů jiné, než roviny jsou nahrazeny určitým počtem rovinných trojúhelníků. Navíc tato reprezentace vyžaduje hodně paměti RAM.


Konverze do importovaného tělesa

Tělesa vytvořená ve VariCADu lze převádět do reprezentace importovaných těles (jako tomu je při načtení souborů STEP). I tyto objekty lze dál převádět do dalších typů reprezentace.


K tomu může být několik důvodů:

  • Objekty musí být uloženy do formátu STEP pro další software, který vyžaduje otevřené skořepiny nebo skupinu ploch, ale ne uzavřená tělesa.
  • Pokud je potřeba provést Booleovskou operaci nebo zaoblení na otevřené skořepině, pak po konverzi do objektu s chybějícími plochami to možné je.

Pro konverzi je možné kliknout pravým tlačítkem myši na objekt a vybrat typ konverze z pop-up menu. Nicméně, tato volba není možná pro většinu standardních těles.


V jiných případech lze použít následující příkazy:

Konverze do skořepiny s nulovou tloušťkou - OSHELL

Vyberte plochy, které budou odstraněny během konverze. K dispozici je i opačný výběr - všechny plochy kromě vybrané.

Konverze do skupiny ploch - PTCHS

Výběr ploch je podobné jako pro vytvoření otevřené skořepiny s nulovou tloušťkou

Konverze do tělesa s chybějícími plochami - PTCHM

Výběr ploch je podobný jako u předchozích funkcí


Pro výše uvedené příkazy a výběr ploch se nabízí několik možností:

Všechny plochy kromě detekované - všechny plochy celého tělesa jsou vybrány, kromě plochy, na kterou bylo kliknuto. Tato možnost může být vhodná, pokud potřebujete zachovat pouze jednu plochu. Vice ploch lze vybrat v dalších krocích.
Vybrat jednu stranu skořepiny (tvořenou jako ekvidistanty) – kliknutím na skořepinu vytvořenou ve VariCADu bude vybraná cela plocha skořepiny. Volba může být použita, například, když je potřeba exportovat skořepinu s definovanou tloušťkou do systému, který pracuje pouze se skořepinami s nulovou tloušťkou.
Vybrat cele těleso – tato volba je vhodná pro výběr plechových dílců. Kliknutím na takové těleso bude vybraná celá plocha.
Vybrané plochy zachovat - pokud je zaškrtnuto, jsou všechny vybrané plochy použity pro konverzi.
Vybrané plochy vyřadit - pokud je zaškrtnuto, jsou všechny vybrané plochy odstraněny nebudou použité. Opak předchozí varianty.

Zobrazit všechna otevřená tělesa

Jak již bylo napsáno výše, některé operace prováděné na otevřených tělesech jsou omezené nebo nejsou podporovány. VariCAD poskytuje možnosti ke zvýraznění těchto objektů. Je možné také zvýraznit hranice otevřených skořepin nebo těles s chybějícími plochami. Takto lze snadno zjistit, které objekty z celého prostoru nepodporují všechny funkce, které jsou k dispozici pro standardní uzavřená tělesa.


Pro zobrazení hranic těles s chybějícími plochami nebo hranice chybějících ploch, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte příslušnou funkci z menu. Tyto otevřené objekty musí být uvedeny v příkazu Obsazení modelového prostoru.


Možnosti při zobrazování otevřených skořepin:

Zobrazí všechna otevřená tělesa - DOS

Tento příkaz volitelně zvýrazní všechny otevřená tělesa nebo zobrazí všechny hranice navazujících ploch.

Zobrazí „díry“ v otevřených tělesech - DHOS

Příkaz zobrazí hranice navazujících ploch vybraného objektu.

Zobrazí „díry“ vzniklé po vyřazení chybných ploch - DHEOS

Příkaz zobrazí hranice navazujících ploch vybraného objektu, obdobně jako předchozí příkaz. Nicméně, jsou označeny pouze hranice odstraněných ploch. Odstraněné plochy jsou odstraněny během načítání STEP souborů, jestliže je detekována chyba a plocha nelze zpracovat. Tento příkaz je užitečný jako detekce neúplně načtených objektů ze STEPu.


Příklad zvýrazněné hranice otevřeného tělesa. Těleso s chybějící plochou.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©