Kreslící pomůcky

Následující funkce usnadňují 2D kreslení:

 • Pravoúhlá síť bodů
 • Konstrukční čáry
 • Dočasné konstrukční čáry
 • Přechodné konstrukční čáry
 • Kreslení v pravoúhlém módu
 • Krokový pohyb kurzoru

Ortho mód nebo přírůstek pohybu kurzoru se zobrazuje vpravo ve stavové liště. Také odpovídající ikony jsou zvýrazněny.


Pravoúhlá síť bodů

Síť bodů napomáhá k lepší orientaci při kreslení. Je tvořena hustější sítí menších bodů a řidší sítí větších bodů. Vzdálenost bodů je nastavitelná, stejně jako jejich barva. Síť lze vypnout. Síť také dobře slouží na zachytávání (pomocí mezerníku) a vkládání položek do dokumentu (strojní součásti, části dokumentů, pohledy ze 3D,…). Zachytávání na body sítě se zaokrouhluje na nejbližší bod v místě kurzoru a funguje i v případě, že je síť vypnuta. Nastavení sítě se ukládá funkcí "Výchozí parametry nového dokumentu" v roletovém menu "Nastavení". Každý nový dokument pak bude mít toto nastavení sítě.


Síť - SIT

Tato funkce síť zapíná / vypíná a nastavuje její hustotu.


Konstrukční čáry

Konstrukční čáry vytvářejí pomocnou síť čar. Tyto čáry jsou nezávislé na ostatních položkách dokumentu. Zachytávat se dá na průsečíky konstrukční čáry s jakoukoli čárou, kružnicí, obloukem nebo křivkou. Na nejbližší průsečíky konstrukčních čar se snadno zachytává pomocí klávesy "C". Tvorba konstrukčních čar podléhá, tak jako u kreslení, kroku zpět a vpřed. Typy konstrukčních čar:

 • Vodorovné
 • Svislé
 • Pod úhlem 1
 • Pod úhlem 2

Počet konstrukčních čar v dokumentu je omezen na 100 vodorovných nebo svislých a 30 pod úhlem. Vysoký počet konstrukčních čar způsobuje ztrátu orientace. Počet úhlů úhlových konstrukčních čar je omezen na 2, a změna úhlu je možná po vymazání všech konstrukčních čar měněného úhlu. Funkce konstrukčních čar jsou dostupné z ikonového menu nebo roletového menu "Menu" a "Kreslící pomůcky".


Vytváření konstrukčních čar

Způsoby vkládání konstrukčních čar:

 • Jednoduchá konstrukční čára na místo kurzoru
 • Skupina konstrukčních čar vkládaných přírůstkem od poslední vkládané konstrukční čáry v kladném nebo záporném směru
 • Skupina konstrukčních čar vkládaných přírůstkem od první vkládané konstrukční čáry v kladném nebo záporném směru
 • Jednoduchá konstrukční čára vkládaná tečně k oblouku nebo kružnici

Mazání konstrukčních čar

Způsoby mazání konstrukčních čar:

 • Mazání jedné nejbližší konstrukční čáry určitého typu konstrukčních čar (vodorovné, svislé,…)
 • Mazání všech konstrukčních čar určitého typu konstrukční čáry
 • Mazání kompletně všech konstrukčních čar v dokumentu

Tvorba konstrukčních čar

Kromě tvorby jednotlivých typů konstrukčních čar nebo skupiny konstrukčních čar, lze vytvářet vícenásobné konstrukční čáry.

Tvorba konstrukčních čar - TKC

Tato funkce vytváří jednu nebo více konstrukčních čar všech typů - horizontální, vertikální nebo úhlové.


K dispozici jsou následující možnosti:

Vytvoření horizontální / vertikální konstrukční čáry - vyberte umístění a směr nové konstrukční čáry (čar) bude vytvořena. Konstrukční čáry jsou vytvořeny v souladu s aktuálním nastavením – od základny v určité vzdálenosti od vybraného místa, v řetězu v určité vzdálenosti od předchozího místa nebo jsou taženy kurzorem
Vytvoření úhlové konstrukční čáry - dle předem nastaveného prvního úhlu, podobně jako horizontální / vertikální čáry
Vytvořit Úhlové konstrukčních čar – dle předem nastaveného druhého úhlu, podobně jako horizontální / vertikální čáry
Vlečení konstrukčních čar kurzorem - pokud je tato volba vybrána, je nová konstrukční čára tažená kurzorem do umístění. Ve výchozím nastavení je krok vlečení nastaven - například v krocích po 1 mm. Vzdálenost od výchozího místa se zobrazí u kurzoru. Pokud je tato volba vypnuta, je vzdálenost nové konstrukční čáry definována vstupy z klávesnice nebo z měření.
Nastavení kroku vlečení a úhlů - nastavuje přírůstek vlečení nebo předdefinovaný první a druhý úhel úhlových konstrukčních čar.
Měření vzdálenosti od zadaného bodu
Měření vzdálenosti od předchozí čáry

Volba směru nové konstrukční čáry


Konstrukční čára tažená kurzorem, v závislosti na předchozí výběrIkony funkcí konstrukčních čar


Příklad použití konstrukčních čar při vytváření pohledu bokorys ve 2D.


Dočasné konstrukční čáry

Dočasné konstrukční čáry jsou automaticky vytvořeny v místě poslední lokace v následujících situacích:

 • Kreslení čáry, kreslení linie nebo násobné čáry
 • Dočasná hranice při natažení k hranici nebo ořezání
 • Během vlečení položek v místě referenčního bodu
 • Během protažení položek v místě referenčního bodu

Ve výchozím nastavení jsou tyto dočasné konstrukční čáry aktivní pro 2D kreslení ve 3D. Můžete posouvat kurzor podél těchto konstrukčních čar a snadno sledovat horizontální nebo vertikální posun. Při kreslení ve 3D, nemusíte vždy rozpoznat směry X nebo Y správně vzhledem k natočení pohledu.


Přechodné konstrukční čáry

Přechodná konstrukční čára nebo čáry jsou přechodně zobrazeny dočasné čáry, pokud se kurzor nachází poblíž souřadnic X nebo Y:

 • Umístění x = 0, y = 0 (souřadnice počátku)
 • Označený bod, jako koncový nebo střední bod položky
 • Počáteční bod Poly Line.

Přechodové čáry zmizí, pokud se kurzor pohybuje od nich více než je definovaná vzdálenost. Posunete-li kurzor podél přechodné konstrukční čáry až do místa křížení, můžete se na něj zachytit.


Chcete-li zapnout nebo vypnout tyto dočasné a přechodné konstrukční čáry, spusťte příkaz "CFG" nebo zvolte Ortho režimy, konstrukční čáry


Step mód

Step mód nastaví krokový pohyb kurzoru. Přesněji řečeno, je-li step mód zapnutý, pak při udávání polohy zachycení dojde k zaokrouhlení polohy podle nastaveného kroku. Při zapnuté automatické detekci položek se kurzor pohybuje plynule, ale poloha zachytávání je zaokrouhlována. Při vypnuté automatické detekci položek, se osový kříž pohybuje krokově dle nastavené hodnoty step módu. Stav step mód je vypisován ve stavovém řádku. Step mód je výhodné používat kombinovaně s ostatními kreslícími pomůckami, například s uživatelským souřadným systémem.


Nastavení step módu - STE, F9

Zapíná / vypíná step mód. Nastavuje velikost kroku.Nastavení kroku kurzoru a středu souřadného systému


Ortho mód

Ortho režim je zastaralá metoda. Je k dispozici jako starší verze. Doporučujeme pracovat spíše s dočasnými a přechodnými konstrukčními čarami než s Ortho režimem. Kromě toho může být Ortho režim nepohodlný při protahování, kde můžete mít rovinu kreslení zobrazenou pod různým úhlem pohledu.


Zapnutý Ortho mód umožní kreslit čáry pouze ve vodorovném nebo svislém směru. Výsledný směr určuje poloha kurzoru od poslední zadané polohy. Opětovným zapínáním Ortho módu se kreslení přepíná na kreslení jen vodorovně nebo jen svisle, přičemž poloha kurzoru směr kreslení neovlivní. Stav Ortho módu je vypisován ve stavovém řádku a odpovídající ikony jsou zvýrazněny.


Ortho módy, konstrukční čáry

Tento příkaz nastavuje Ortho mód nebo dočasné konstrukční čáry.Nastavení Ortho nebo dočasné konstrukční čáry


Následující příkazy nastavují Ortho módy:

Ortho - ORT, F11

Zapíná Ortho mód.

Ortho - ORTH

Zapíná Ortho mód tak, že první čára bude vodorovně.

Ortho - ORTV

Zapíná Ortho mód tak, že první čára bude svisle.

Zaokrouhlovací Ortho

Během kreslení se zapíná Ortho mód po přiblížení k vodorovnému nebo svislému směru. Úhel, při kterém dojde k aktivaci, se dá nastavit.

Nastavení úhlu pro Ortho, zaokrouhlování

Nastaví úhel, při kterém dochází k zapínání Ortho.

Ortho módy – Shift + F11

Otevře pop-up menu se všemi Ortho módy.

Ortho vypne - NOR, Shift + F11

 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©