Skicování, 2D kreslení ve 3D, kreslící metody

Jestliže vytváříte 2D profil pro vytvoření 3D tělesa tažením, rotací nebo přechodem profilů, případně editujete takto vytvořené těleso, můžete použít kreslící a editační 2D funkce přímo ve 3D. 2D kreslení ve 3D používá stejné kreslící, editační a kontrolní funkce jako základní 2D.


Kreslící rovina se vybere před vlastním kreslením profilu. Další postup je stejný, jak je popsáno v kap. Tvorba 3D těles ze 2D profilu ). V opačném případě skicování se spustí vždy, když chcete upravit tvar 3D tělesa tvořeného 2D profilem.


Zobrazení při kreslení

2D profil se kreslí v jedné barvě a plné čáře. Během kreslení jsou následující možnosti zobrazení:

Přepíná tloušťku kresleného 2D profilu
Zapíná/vypíná síť v kreslící rovině
Přepíná zobrazení 3D těles stín/drát

Nastavení pohledu obrazu je stejné jako ve 3D (Zoom, rotace, posun a pohledů zpět/dopředu). Další zobrazovací funkce pro kreslení ve 3D:

Zobrazí pohled dle obdélníkového výřezu v kreslící rovině
Natočí kreslící rovinu kolmo na směr pohledu
Zoom vše v kreslící rovině
Nastaví střed rotace pohledu v kreslící rovině

2D kreslení, vlastnosti

2D kreslící a editační funkce ve 3D jsou omezeny na čáry, kružnice, oblouky a body. Nelze zde použít texty, šrafy, bloky, symboly a kóty. Je možné používat funkce Kopírovat a Vkládat stejně jako vložení 2D výkresu. Je také možné uložit nakreslené položky na disk. Obsahují-li vkládané položky nepovolené prvky (texty,…), nebudou vloženy.


Konstrukční čáry, dočasné konstrukční čáry

Konstrukční čáry mohou být použity stejným způsobem jako v 2D režimu. Při skicování je velmi vhodné použít dočasné konstrukční čáry pro 2D kreslení viz Dočasné konstrukční čáry. Máte-li vytvořit nebo upravit tvořící profil editovaného rotačního tělesa je osa rotace další konstrukční čára. Standardní konstrukční čáry a dočasné konstrukční čáry nebo osy rotace se vyznačují odlišnou barvou.


Příklad dočasných konstrukčních čar při skicování. Dočasné konstrukční čáry se zobrazuji na posledním zadaném (kliknutí)) místě při kreslení.


Práce se 3D

Během práce ve 2D rovině je možné se zachytávat na existující 3D tělesa. Takto vybraný bod se promítne kolmo do kreslící roviny. Stisk následující ikony umožní zachycení na 3D tělesa:

3D poloha promítnutá do 2D roviny

Stejný efekt vyvolá stisk klávesy "q" nebo "!" pro zachycení na 3D tělesa.


Nové 2D položky (čáry, kružnice a oblouky) lze také vytvářet jako průsečík 3D těles s kreslící rovinou:

2D položky jako průsečík tělesa s rovinou - CPT
2D položky jako průsečík plochy tělesa s rovinou - CPP

 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©