Kontrola kolizí těles

Během vkládání těles do sestavy se může stát, že při nepřesném vložení spolu tělesa kolidují. Kontrola kolizí takové situace pomáhá řešit. Zjištěné kolize jsou vždy zobrazeny s následujícími možnostmi:


Zvýraznění všech těles v kolizi

Tato funkce je užitečná na začátku vyšetřování kolizí. Všechna tělesa jsou zobrazena v drátovém zobrazení nevýrazné barvy. Průnikové křivky, totožná tělesa na stejném místě i kompletně pohlcená tělesa jsou zobrazena výraznou barvou. To umožní snadnou orientaci v kolizních situacích i ve velkých sestavách.


Zvýraznění těles v kolizi

Vybráním průnikové křivky zvýrazní odpovídající tělesa v kolizi.

Střed rotace pohledu

Střed rotace pohledu se nastaví na vybranou průnikovou křivku. Pak rotace pohledu u rozsáhlejších sestav se stává snadnou.

Zvýraznění pohlcených těles

Je-li malé těleso kompletně pohlceno velkým, pak velké těleso je zvýrazněno a malé zobrazeno v drátovém zobrazení.

Zvýraznění totožných těles

Zvýrazní totožná tělesa, která jsou na stejném místě. To se může snadno stát během zneviditelňování/zviditelňování těles.

Ukončení zobrazení kolizí těles

Další možnosti vyšetřování kolizí:

Kolize dvou skupin těles - KLZ

Zjistí kolize mezi dvěma skupinami těles. Vhodné například pro vyšetřování krajních poloh pohybujících se částí stroje,...

Opakovaná kolize dvou skupin těles - KLZO

Opakovaně vyšetřuje kolize u naposledy vybraných skupin těles.

Kontrola kolize těles - KOS

Vyšetří kolize všech těles v sestavě.

Kontrola kolize těles kromě vybraných - KOSN

Vyšetří kolize všech těles v sestavě kromě vybraných.

Kontrola kolize mezi vybranými tělesy a ostatními tělesy - KOSV

Kontrola kolize vybraných těles proti ostatním tělesům.

Kontrola kolize jen vybraná tělesa mezi sebou - KOSS

Vyšetří kolize jen u vybrané skupiny těles.

Zobrazit výsledek poslední kolize těles - KLZZ

Zobrazí výsledek naposledy provedené kolize těles. Během odstraňování kolizí není potřeba opakovaně provádět výpočet, ale stačí zobrazit naposledy prováděný výpočet. Jsou-li tělesa v kolizi zneviditelněna či vymazána, odpovídající kolize již není zobrazována. Vrátí-li se vymazaná tělesa zpět příkazem Zpět nebo budou opět zviditelněna, zobrazení kolize se opět zobrazí. Avšak editace těles na zobrazení kolize nemá vliv, proto je doporučeno provádět kontrolu kolizí často.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©