Kreslení 2D položek

Tato kapitola pojednává o tvorbě 2D položek. Kreslící funkce často používají zadávání 2D polohy.


Kreslení čar

Tyto funkce umožní vytvářet položky typu čára a položky z čar jako je obdélník, mnohoúhelník, hřídel,…


Čára - CAR

Kreslí volitelně jednoduchou čáru, lomenou čáru ze segmentů, nebo čáru od ruky:

Spojit s počátkem - dokreslí čáru mezi prvním a posledním bodem lomené čáry.
Od ruky - pohyb kurzoru a stisknuté levé tlačítko myši vykresluje stopu krátkých čáreček.
Ze segmentů - lomená čára z jednotlivých rovinných segmentů.
Čára celek - lomená čára se chová jako jedna položka.
Ukončí volitelné chování funkce čára (kreslení od ruky).

Násobná čára - NCA

Kreslení několika paralelních čar současně s možností kreslit středovou čáru v jiné vrstvě a automatické zaoblování rohů (potrubí v řezu).

Umožní měnit nastavení násobné čáry během kreslení.


Dialogový panel nastavení kreslení násobné čáry

Příklad použití funkce násobné čáry


Rotační součásti - HRI

Kreslí hřídele nebo podobné, podle osy symetrické 2D položky. Zadávání rozměrů v ose X je možné od základny nebo přírůstkem. Dále je možné nastavit zaoblování a srážení hran a přechodů jednotlivých částí.

Umožní měnit nastavení rotační součásti během kreslení.


Dialogový panel nastavení kreslení rotační součásti

Příklad použití funkce kreslení rotační součásti


Obdélník - OBD

Vykreslí obdélník zadáním dvou protilehlých rohů. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na prázdné místo, objeví se menu a můžete zvolit režim zadávání bodů.


Mnohoúhelník - MNO

Vykreslí pravidelný mnohoúhelník, zadaný poloměrem vepsané nebo opsané kružnice, počtem vrcholů a jeho polohou.Dialogový panel nastavení kreslení mnohoúhelníku

Tečny - TAN
Vykreslí tečnu mezi dvěma kružnicemi (oblouky) nejblíže k místu výběru kružnic (oblouku).

Kreslení šipek

Šipka - SIP

Vykreslí jednoduchou nebo lomenou čáru se šipkou na začátku, na konci nebo na začátku i na konci.


Parametry šipky - SPR

Nastavuje:

  • Styl šipky
  • Velikost šipky
  • Kde se šipka vykreslí


Dialogový panel nastavení kreslení šipky

Příklad použití funkce kreslení šipky.


Kreslení křivek

Graf - GRA
Vykreslí křivku podle X,Y souřadnic načtených z textového dokumentu. Hodnoty jednotlivých souřadnic musí být odděleny pouze mezerou.
2D objekty, souřadnice XY ze souboru - 2DXY

Různé typy 2D položek lze definovat pomocí souřadnic X a Y načtených z textového souboru. Po výběru typu 2D položky a dalších vlastností vyberte název souboru. Hodnoty se načítají ze souboru a vytvoří novou 2D položku.2D objekty, souřadnice XY ze souboru


Elipsa - ELI

Vykreslí elipsu zadanou poloosami nebo přetvořením kružnice. Délky a úhly os mohou být zadány z klávesnice, nebo pomocí kurzoru. Startovní a koncový úhel udává, jaká část elipsy bude vykreslena. Pro vykreslení celé elipsy musí být startovní i koncový úhel zadán ve stejné poloze (nejlépe dvojitý stisk mezerníku). Přetvoření kružnice na elipsu vychází z velikosti malé poloosy nebo z úhlu pohledu na kružnici.

Elipsa je tvořena NURBS křivkou.Dialogový panel nastavení kreslení elipsy

Elipsa


Spline - SPL

Vykreslí křivku typu interpolační NURBS, která prochází body, nebo je vyhlazena mezi body. Křivka zadaná jako procházející body může být vytvořena jako otevřená, nebo uzavřená.


Kreslení bodů

Body se používají jako pomocné položky pro kreslení.


Bod - BOD

Vykreslí jeden bod na zadanou polohu.


Body na kružnici (oblouku) - BKR

Vykreslí zadaný počet bodů na kružnici (oblouk) rovnoměrně, nebo podle zadané vzdálenosti.


Body na úsečce, počet - BUP

Vykreslí zadaný počet bodů na úsečce rovnoměrně, nebo podle zadané vzdálenosti.


Body na úsečce, vzdálenost - BUV

Vykreslí příslušný počet bodů v zadané vzdálenosti na úsečku.


Body ze souboru - BGR

Vykreslí body podle X, Y souřadnic načtených z textového dokumentu. Hodnoty jednotlivých souřadnic musí být odděleny pouze mezerou.


Kreslení kružnic a oblouků

Kružnice a oblouk je stejný typ položky. Kružnice je vlastně oblouk 360 stupňů. Úhel oblouku je vždy měřen proti směru hodinových ručiček. Úhel 0 (360) stupňů je kladný směr osy X (směr vpravo).

Pokud kruh nebo oblouk je definován tažením kurzoru, můžete stisknout pravé tlačítko myši. Poté se objeví menu a můžete si vybrat přírůstek nebo zadat přesné hodnoty poloměru z klávesnice. Ve většině případů se pohyb kurzoru měří jako DX, DY od posledního zadaného bodu nebo ze souřadnic středu. Ale když táhnete kruh nebo kruhový oblouk od jeho středu, přírůstky kurzoru jsou měřeny jako poloměr.

Kružnice střed rádius - KSR

Vykreslí kružnici zadanou středem a poloměrem (z klávesnice nebo odměřením).


Kružnice střed bod - KSB

Vykreslí kružnici zadanou středem a bodem na poloměru kružnice.


Kružnice 2 body a rádius - K2B

Vykreslí kružnici zadanou poloměrem, dvěma body na poloměru kružnice a stranou středu kružnice (dva možné výsledky).


Kružnice 3 body - K3B

Vykreslí kružnici zadanou 3 body na poloměru kružnice.


Kružnice tečně ke 2 položkám - 2EK

Vykreslí kružnici zadanou poloměrem, která je tečně ke 2 položkám.


Kružnice tečně ke 3 položkám - TG3

Vykreslí kružnici, která je tečně ke 3 položkám.


Skupina kružnic - OTV

Vykreslí skupinu kružnic do kruhu nebo do řady, zadané průměrem a počtem kružnic.


Oblouk střed rádius - OSR

Vykreslí oblouk zadaný středem, poloměrem, startovním a koncovým úhlem (z klávesnice nebo odměřením).


Oblouk střed bod - OSB

Vykreslí oblouk zadaný středem a bodem na poloměru. Startovní a koncový úhel udává, jaká část oblouku bude vykreslena. Pro vykreslení celé kružnice musí být startovní i koncový úhel zadán ve stejné poloze (nejlépe dvojitý stisk mezerníku). Úhel oblouku je vždy měřen proti směru hodinových ručiček. Úhel 0 (360) stupňů je kladný směr osy X (směr vpravo).


Oblouk 2 body - O2B

Vykreslí oblouk zadaný poloměrem, 2 body na poloměru, startovním a koncovým úhlem a stranou středu kružnice (dva možné výsledky).


Oblouk 3 body - O3B

Vykreslí oblouk zadaný 3 body.


Oblouk bod tečna - OBT

Vykreslí oblouk zadaný poloměrem, bodem na poloměru, položkou tečnou k oblouku a stranou středu kružnice (dva možné výsledky).


Oblouk tečně ke 2 položkám - 2ER
Vykreslí oblouk zadaný 2 položkami a poloměrem.
 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©