Výběr 2D položek

Funkce, jako je mazání, posun, rotace a podobné, pracují s množinou položek. Tato množina je po ukončení výběru položek do množiny funkcí zpracována.


Výběr 2D položek

Položky se vybírají do množiny k dalšímu zpracování. Výběr se provádí najetím kurzoru na vybíranou položku (položka je detekována a změní svou barvu) a stiskem levého tlačítka myši. Je-li v blízkosti kurzoru více typů položek, je možné je vybírat stiskem odpovídající klávesy. Rozšířené způsoby výběrů se nabízí v dočasném ikonovém menu nebo roletovém menu "Výběr". Položky je možné vybírat také podle typu, stylu, vrstvy a barvy v kombinaci s výřezem, nebo z celého dokumentu. Během výběru se vybrané položky mohou z množiny vypouštět. Kombinací těchto možností vzniká velmi silný nástroj pro výběr položek ve 2D. Výběr položek se ukončí stiskem pravého tlačítka myši nebo klávesou Enter.


Výběr typů položek

Je-li pod kurzorem více položek různého typu, lze tyto vybírat stiskem příslušné klávesy.

IkonaKlávesaTyp položky
LČára
LSpline
PBod
AOblouk nebo kružnice
SSymbol
Shift + 6 (^)Šipka
CŠrafy
NText
DKóta

Hromadný výběr položek

IkonaKlávesaMetoda
N/AVybere všechny položky
RVýběr výřezem. Vybere všechny položky kompletně uvnitř výřezu.
IVýběr výřezem. Vybere všechny položky kompletně i částečně uvnitř výřezu.
UVýběr výřezem. Vybere všechny položky kompletně i částečně vně výřezu.
OVýběr výřezem. Vybere všechny položky kompletně vně výřezu.
VVybere položky podle vrstvy.
BVybere položky podle barvy.
YVybere položky podle stylu čáry.
TVybere položky podle typu buď z celého dokumentu, nebo jen podle výřezu.
1-8Množina 1 až 8

Výběr položek s vazbou na 3D funkce

IkonaKlávesaMetoda
EVybírá položky profilu tvořící 3D těleso. Položky celého profilu jsou vybírány postupně.
FVybírá položky profilu tvořící 3D těleso. Položky celého profilu jsou vybírány najednou.
MVybírá všechny položky exportované z jednoho 3D tělesa do 2D.
GVybírá všechny položky exportované z jednoho pohledu 3D scény do 2D.

Vyřazení vybraných položek z výběrové množiny

Položky lze do výběrové množiny přidávat, ale také je vyřadit. Již vybrané položky se po přepnutí funkce na vyřazení mohou standardním výběrem vyřadit z výběrové množiny.

K vyřazení/přidání položek do výběrové množiny použijte ikonu nebo stisk klávesy "X"

Ukončení výběru

Ukončení výběru položek do množiny se provede stiskem klávesy Enter nebo pravého tlačítka myši.


Nastavení výběru položek výřezem

Nastavuje se příkazem CFG v menu 2D - Výběr 2D objektů.

Výběr položek je popsán výše. Je-li při výběru položek stisknuto výběrové tlačítko, a žádná položka není v dosahu kurzoru, jsou způsoby výběru následující:

  • Zobrazí se varovné hlášení
  • Spustí se výběr položek pomocí předdefinovaného výřezu
  • Spustí se výběr položek pomocí výřezu závislém na směru pohybu kurzoru (zleva-zprava a shora-zdola).

Výběr 2D položek souvisejících s 3D tělesy

IkonaKlíčPoužít
EVybere profil, který bude použit k vytvoření tělesa. Profil je vybrán segment po segmentu.
FVybere profil, který bude použit k vytvoření tělesa. Profil je identifikován automaticky.
MVybere všechny objekty spojené s jedním 3D tělesem. Tyto položky jsou vytvářeny exportem 3D pohledu.
GVybere všechny položky, které patří k exportu 3D pohledů.

Když vytváříte 2D dokumentaci z 3D dílů nebo sestav, budete možná muset vybrat celý pohled (Pohled shora, Pohled zepředu ...) poměrně často. Chcete-li tak učinit, stiskněte a podržte Ctrl a přesuňte kurzor na 2D objekty. Všechny objekty patřící do exportovaného pohledu jsou detekovány. Výběr dokončíte klepnutím levým tlačítkem myši.


Tímto způsobem můžete vybrat 2D čáry, kružnice nebo oblouky odpovídající 3D tělesům a také kóty, šrafy nebo osy, pokud jsou navázány na 3D export.


Pokud je pohled jednou exportován a chcete jej přesunout na jiné místo, je nutné z pohledu vybrat všechny objekty. Jinak může dojít ke ztrátě vazby na 3D tělesa.


Zjednodušený výběr 2D položek

Některé funkce ( zaoblení, srážení a roh ) vyžadují výběr pouze po jedné položce. První, pak druhou položku. Je-li možné přiblížit kurzor k oběma položkám najednou a zobrazí se pod kurzorem značka šipky, pak stiskem levého tlačítka myši se vyberou obě položky najednou.

Před vyvoláním příkazu můžete stisknout a podržet klávesu Shift, přesunout kurzor do rohu položek a po detekci (zobrazí se značka šipky) a kliknutím pravého tlačítka myši vyberte zaoblení, sražení nebo roh.


Grafický vstup polohy

Mnoho funkcí vyžaduje zadání souřadnic X, Y vstupních bodů. Jednoduchý způsob zadávání souřadnic je stiskem levého tlačítka myši na detekované položce. Vstup pak bude zaokrouhlen na nejbližší místo na této položce, nebo v případě zobrazení značky na příslušné významné místo na položce. Následující značky znamenají:

ZnačkaVýznamný bod
EKoncový bod
MStřední bod
XPrůsečík
SVazební bod symbolu nebo bloku
5Střed oblouku nebo kružnice
1První kvadrant na oblouku nebo na kružnici
2Druhý kvadrant na oblouku nebo na kružnici
3Třetí kvadrant na oblouku nebo na kružnici
4Čtvrtý kvadrant na oblouku nebo na kružnici

Vstup polohy lze vybrat více způsoby. Z dočasného ikonového menu, stiskem pravého tlačítka myši na položce pro vyvolání menu nebo stiskem příslušné klávesy. První způsob pracuje tak, že po zvolení vstupní polohy se stiskne levé tlačítko myši na vybrané položce. Najetím kurzoru na položku a stiskem pravého tlačítka myši se zobrazí konkrétní nabídka záchytných bodů. Při výběru vstupu z klávesnice, se nejdříve najede kurzorem na položku, a pak teprve stiskne příslušná klávesa. Současným stiskem pravého a levého tlačítka myši během zadávání polohy se zobrazí seznam všech dostupných záchytných módu včetně zobrazení příslušných kláves.


Automatická detekce záchytného bodu


Nabídka vstupů polohy po stisku pravého tlačítka myši na položce.

Pokud potřebujete dočasně vypnout automatickou detekci během umístění vstupu, stiskněte a podržte F2 - viz. Vypnutí automatické detekce.


Významné body 2D položek

IkonaKlávesaPoloha
EBližší koncový bod
MStřední bod
5Střed oblouku nebo kružnice
ONejbližší bod na kurzorem detekované položce
XPrůsečík položek pod kurzorem
FVzdálený průsečík dvou položek
PBod pod kurzorem
ZVkládací bod symbolu nebo bloku
SVazební bod symbolu nebo bloku
N/ABližší vynášecí bod kóty
N/APozice, strana textu
11. kvadrant na kružnici nebo oblouku (0 stupňů)
22. kvadrant na kružnici nebo oblouku (90 stupňů)
33. kvadrant na kružnici nebo oblouku (180 stupňů)
44. kvadrant na kružnici nebo oblouku (270 stupňů)

Kombinované zadávání polohy 2D

IkonaKlávesaPoloha
G Od bližšího okraje úsečky ve vzdálenosti
AZ dané pozice pod zadaným úhlem k vybrané položce
6Z dané pozice kolmo k vybrané položce
TZ dané pozice tečně k vybrané kružnici nebo oblouku
BMezi dvě zadané polohy
MezerníkNebližší bod pravoúhlé sítě
CNejbližší průsečík konstrukčních čar

Zadávání polohy z klávesnice

IkonaKlávesaPoloha
KOčekává zadání absolutních souřadnic X, Y
DOčekává zadání přírůstku souřadnic X, Y
ROčekává zadání vzdálenosti a úhlu

Další způsoby a funkce

IkonaKlávesaFunkce
WPřenese střed uživatelských souřadnic na místo kurzoru
IPřednostně zadá polohu na střed kurzoru. Všechny ostatní záchytné módy jsou ignorovány.
TABFixovaná délka, úhel nebo souřadnice

Fixní délka, úhel nebo souřadnice

Tato metoda 2D vstupu umožňuje používat zajímavé kombinace hodnot. Vždy je k dispozici po stisknutí klávesy TAB nebo z ikonového menu. Při použití klávesy TAB jsou načteny aktuální hodnoty polohy kurzoru, které je možné použít.

Zadáte-li pouze jednu hodnotu, například souřadnice X, bude zafixována a další 2D vstup se určuje polohou kurzoru. Nebo pokud zadáte pouze poloměr (délka), je další 2D vstup dán opět polohou kurzoru. Při kreslení čáry tak můžete vytvořit pevnou délku segmentu a úhel polohou kurzoru.

Zadáte-li dvě hodnoty, vstup je přesně definován.Zadávání fixních hodnot


Zadávání úhlů a směrů

Úhel rotace se odměřuje proti směru hodinových ručiček. Úhel 0 (360) stupňů je kladný směr osy X (směr vpravo). Některé funkce, jako vkládání bloků a symbolů, umožňují natočení osy X vkládané položky podle existující čáry.


Zadání úhlu pomocí existující čáry určuje výběr ze čtyř směrů. Po výběru čáry kliknutím na příslušný směr, jak naznačují ikony šipek.Zadání úhlu z vybrané čáry 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©