Export pohledů a řezů ze 3D do 2D

VariCAD umožňuje vytvářet 2D dokumentaci exportem pohledů a řezů ze 3D do 2D. Exportovat je možné vybraná nebo všechna tělesa z pohledu, případně pouze výřez detailu pohledu.


Jakmile jsou 3D pohledy exportovány do 2D oblasti, lze odpovídající rozměry, osy nebo šrafy aktualizovat. Po změnách ve 3D a přepnutí do 2D se automaticky upraví. Viz Automatické aktualizace rozměrů, os a šraf po změnách ve 3D


Vytváření 2D dokumentace ze 3D

Export ze 3D do 2D - E32

Export může probíhat podle následujících pravidel:

 • Viditelné čáry - viditelné hrany budou ve 2D vykresleny stejnou barvou jako je jejich těleso ve 3D nebo podle zadané vrstvy.
 • Neviditelné čáry - mohou být všechny vykresleny jako viditelné hrany, budou zakryty nebo budou vykresleny podle zadané vrstvy.
 • Tečné spoje - hrany na přechodu rovinné plochy ve válcovou nebudou vykresleny, vykresleny podle zadané vrstvy nebo jako viditelné čáry.
 • Vykreslit 2D dokument z aktuálního pohledu nebo z předdefinovaných pohledů (pohled zepředu, pohled zleva,...).
 • Exportovat pouze výřez - z pohledu vykreslí pouze hrany těles vybrané výřezem. Např. pro zvětšený detail.
 • 2D pohled umístit vlečením (ručně zadat kliknutím na vybrané místo) nebo nechat vložit dle nastavení.
 • Kreslení závitů - závity jsou ve 2D vykresleny podle pravidel 2D kreslení. Jsou-li promítány do 2D v pravoúhlých průmětnách je možné nastavit způsob jejich vykreslení (vnitřní průměr závitu, výběh, díra po vrtáku).
 • Definice 2D barev - ve 3D se používá 32 barev, ve 2D pouze 9. Je-li při exportu nastaveno převzetí barev ze 3D těles pro 2D položky, pak je nutno zbývajících 23 barev přiřadit k 2D barvám.

Vyberte metodu tvorby pohledů a způsob výběru těles pro export. Zadejte pozici ve 2D. Volitelně vlečením nebo automatickým umístěním. Řez ze 3D se do 2D exportuje jako základní položka a může být použita jako hranice pro šrafování viz. Šrafování 3D řezu.


Poznámka: před exportem si nastavte ve 2D formát a měřítko výkresu tak, aby se vygenerované pohledy "vešly" do rámečku výkresu.


Nastavení umístění 2D pohledů:

 • Pro vytváření základních pohledů nastaví polohy jednotlivých pohledů vzhledem k pohledu zepředu.
 • Nastaví vzdálenosti mezi jednotlivými pohledy a vzdálenost pohledů od okraje dokumentu.


Dialogový panel exportu těles ze 3D do 2D


Seznam 3D exportů, Aktualizace pohledu

Reexport se přidá automaticky do seznamu reexportů, pokud je tato možnost (Přidat tento export do seznamu reexportů) vybraná.

Seznam reexportů se může následně použít kdykoliv dojde ke změně 3D. Každý uložený reexport obsahuje:

 • Metodu exportu - vykreslení čar, vlastnosti apod.
 • Seznam exportovaných těles (volitelně).
 • Nastavení příslušného pohledu ve 3D.
 • Nastavení řezů (volitelně).
 • Nastavení obdélníkového výběru.
 • Pozice reexportu ve 2D - v případě změny je vše uchováno v historii. S reexportem jdou provádět jakékoliv standardní editace. Je nutné vždy vybrat všechny tělesa v daném reexportu. Viz, Výběr 2D položek. Pokud jsou změněné pouze nějaké 2D tělesa, neprojeví se to následně v historii.

Při spuštění reexportu, se provede každý reexport v seznamu. Pro každý reexport se nastaví pohled, řezy atd. Tělesa ze 3D se vyexportují do 2D. Vše se děje automaticky. Je na výběr mezi smazáním starých 2D těles nebo jejich změnou pro lepší rozeznání změn.


Je možné si změnit nastavení čar starých 2D objektů a následně pak vidět změny mezi starým a novým 2D. Export vždy vytvoří pouze obrysové čáry. Úpravy v kótování šrafování apod. lze dělat právě na základě těchto změn. Po provedení všech potřebných změn je možné předchozí reexport smazat.


Obrysy řezů ve 3D jsou vyexportovány do 2D tak, že je lze vybrat najednou a použít snadno pro šrafování, viz Šrafování řezu ze 3D.


Reexport ze 3D do 2D - R32

Vytvoří nový 2D pohled po změně ve 3D. Pokud jsou reexporty již definovány (pokud jsou 2D pohledy již vytvořeny, ve výchozím nastavení jsou reexporty zapnutý)), můžete aktualizovat 2D z menu. Kliknutím na prázdné místo můžete vybrat z menu. Nebo se 2D aktualizuje, pokud přepnete ze 3D do 2D a vyberete aktualizaci z rozbalovací nabídky.


Nastavení způsobu aktualizace 2D výkresů a nastavení jednotlivých 3D pohledů exportovaných do 2D je k dispozici v dialogovém panelu Export pohledů a řezů ze 3D do 2D - viz popis výše uvedeného příkazu.


Přepne vykreslení reexportů - PR2

Přepne vykreslení reexportů, zvýrazní starý/nový stav 2D. Toto jednoduše umožní rozpoznat rozdíly a následně pozměnit 2D, především pak kótování a šrafování.

Zruší předchozí reexport - ZPE

Smaže všechny položky, které byly vytvořeny při minulém exportu. Starý reexport by měl být smazán až poté, co se provedou všechny odpovídající změny ve 2D, jako např. úpravy kót nebo šraf.


Pokud jsou rozměry automaticky aktualizovány, nedoporučujeme ponechat starý a nový export.


Metody dostupné pro kontrolu automaticky aktualizovaných rozměrů jsou popsány zde.Změny 2D po změnách ve 3D. Doporučujeme nastavit přeskočení tohoto dialogu pro každé přepnutí do 2D.


Nastavení reexportů – N32

Nastaví opakované exporty 3D pohledů do 2D. Možné volby:

 • Změnit způsob tvorby 2D vybraného reexportu.
 • Zvýraznit objekty ve 2D.
 • Změnit způsob tvorby všech reexportů.
 • Smazat vybraný reexport.
 • Smazat všechny reexporty.


Správa reexportů


Existují rozdíly mezi definicemi exportu ze standardního pohledu a z rozloženého pohledu. Další informace naleznete v kapitole Rozložený pohled sestavy


3D Řezy

VariCAD vytváří 3D řezy těles. Řezy mohou být zapnuté nebo vypnuté. Je-li řez zapnutý, příslušná tělesa jsou zobrazena v řezu. Na tělesech zobrazených v řezu nelze provádět některé funkce. V tom případě se vypíše varovné hlášení.

Každý řez je zadán:

 • Názvem řezu.
 • Nástrojem.
 • Tělesy, která budou zobrazována v řezu.

Rovina řezu a nástroj řezu

Princip řezu je ve VariCADu možno chápat jako "vypínací" Booleovskou operaci. Nejprve je nutné vytvořit nástroj řezu (jednoduché těleso bez Booleovských operací, např. hranol), který se umístí tak, aby "pohltil" požadovaný objem v místě řezu. Plocha nástroje pak definuje rovinu řezu.


Je vhodné nastavit barvu řezu odlišnou od barvy těles v řezu. Nastavení je popsáno v kapitole Nastavení barev. Plocha řezu pro změnu barvy lze vybrat pomocí ikon v toolbaru "3D výběr" ikonou "Ze stromu jednotlivě".

Více informací o exportu řezů do formátů STEP a IGES je popsáno v kapitole Nastavení exportů do formátů STEP a IGES.


Místo vložení jednoho tělesa (hranol nebo vytažené těleso) můžete přímo vybrat rovinu řezu - pomocí podobné metody jako v Vytažený profil. Poté vytvořte obrys nástroje řezu a vyberte výšku a umístění.


Takový nástroj řezu může být upravován včetně znovu zadáním výšky vlečení.


Doporučujeme vytvořit nástroj řezu s určitým přesahem do všech směrů. Pokud zvětšíte těleso s řezem úpravou tvaru, řez nemusí odpovídat původnímu zadání - rovina řezu není zachována. V takovém případě vyberte editaci nástroje řezu a také jej zvětšete.


Správa 3D řezů - SEM

Tato funkce vytváří, mění, ruší, zapíná a vypíná 3D řezy těles.


3D řez. Hranol bude definován jako nástroj řezu umístěný v ose válcového tělesa.


3D řez. Zobrazený výsledek řezu (součást byla otočena a rovina řezu obarvena).Manažer řezů ve 3D. Zvýraznění řezu ve 3D po najetí kurzoru na položku v tabulce. 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©