Obchodní podmínky

Základní údaje o společnosti

VARICAD, spol. s r.o.
Sídlo: Ještědská 168, Liberec 8, 460 08, Česká Republika
IČ: 61325911
DIČ: CZ61325911
Registrace: zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L.,
oddíl C, vložka 6996


Obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.varicad.cz (platnost od 20.5.2018).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup software VariCAD v internetovém obchodě www.varicad.cz a nevztahují se na nákupy provedené prostřednictvím ostatních internetových obchodů provozovaných společností VARICAD, spol. s r.o.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (obchodní partner apod.).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Produkt (softwarový produkt) – soubor, který obsahuje software společnosti VARICAD, dokumentaci v elektronické podobě a příslušná instalační média. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

2.2. Vlastník licence – podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá produkt v rámci svého vlastního podnikání, nezisková organizace (škola), která používá produkt pro zajištění výuky, nebo fyzická osoba - spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence nebo získáním licence bezúplatně od firmy VARICAD, spol. s r.o. Není-li uvedeno jinak, je licence bez časového omezení. Výukové licence pro školy a studenty jsou platné po dobu 12ti měsíců a je možno je pravidelně obnovovat.

2.3. Uživatel – koncový uživatel produktu (právnická nebo fyzická osoba), který od dodavatele získá licenci – má omezené právo používat kopii software pro potřeby svého podnikání v souladu s licenční smlouvou, která je neoddělitelnou součástí každé kopie software VariCAD. Zakoupením produktu se uživatel stává držitelem licence (tj. práva používat produkt), ale v žádném případě se nestává vlastníkem autorských práv. Licence software VariCAD je vázána výhradně k registrovanému uživateli, není přenosná na jiného uživatele, nemůže být dále pronajímána, předána, prodána nebo převedena na dalšího uživatele. Tento převod je možný pouze na základě předchozího písemného souhlasu dodavatele. Licence nemůže být předmětem zástavního práva, dědického práva nebo konkurzní podstaty. V případě zániku subjektu (ukončení podnikatelské činnosti, konkurz, insolvence apod.) licence s okamžitou platností zaniká a to bez nároku na finanční vyrovnání ze strany dodavatele.

2.4. Ochrana produktu – autor software VariCAD si vyhrazuje právo chránit vhodnými ochrannými prostředky své dílo proti neoprávněnému kopírování a nelegálnímu používání - obvykle se jedná o šifrování pomocí HW klíče do USB portu, nebo o softwarové šifrování aktivačním kódem. Dodavatel ani autor nenesou žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo zničení HW klíče. Ztrátou HW klíče licence zaniká. Dodavatel může v případě ztráty HW klíče poskytnout uživateli cenové zvýhodnění při nákupu nové licence.

2.5. Uživatelský účet – na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží a má zde evidovány všechny zakoupené licence.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než deset (10) let nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v 1. kroku objednávky bez DPH, ceny včetně daně z přidané hodnoty a případně včetně všech souvisejících poplatků jsou uvedeny ve 2. kroku objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (objednávka) obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (pokud jsou tyto náklady účtovány).

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, typ licence, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě zakoupení studentské licence, která je určena pouze pro nekomerční využívání, je kupující povinen dodat mailem nebo poštou prodávajícímu platné potvrzení o studiu.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8. Při objednání zboží typu instalační CD, DVD, tištěné manuály, HW klíč apod. je místem dodání zboží adresa vyplněná kupujícím v objednávkovém formuláři. Pokud kupující má zájem o dodání zboží na jinou adresu, pak je nutno tuto informaci vyplnit do poznámky ve 2. kroku objednávky. V případě objednání zboží v elektronické podobě - upgrade, ESD licence, apod. je zboží dodáno na elektronickou adresu kupujícího (pokud není předem dohodnuto jinak).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. Veškeré ceny softwarových produktů, služeb a zboží jsou, pokud není uvedeno jinak, uváděny bez DPH. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením, a to ve 2. kroku objednávky, kde je uvedena celková cena včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 705072303/0300, vedený u ČSOB Liberec (dále jen „účet prodávajícího“)

- bezhotovostně platební kartou

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, pokud jsou vyžadovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem na základě vystavené proforma faktury) je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy (pokud není předem dohodnuto jinak). Dodavatel poskytuje licenci k softwaru uživateli až momentem úhrady ceny licence v plné výši, včetně příslušných daní a poplatků. Za úhradu se pokládá až připsání finančních prostředků na účet dodavatele.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (VS = číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě poštou na adresu uvedenou v objednávce. Daňový doklad je pro uživatele rovněž potvrzením o zakoupení licence.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nelze vrátit software distribuovaný elektronicky a nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit , a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lze vrátit výhradně neregistrované, nerozbalené a jinak nepoškozené produkty, které nebyly výrobcem distribuovány pro konkrétního zákazníka. Software registrovaný na uživatele nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu, ESD licence) nelze vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy je potřeba, aby kupující sdělil písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Reklamaci lze uplatnit na výrobní vady příruček a instalačních médií k softwarovému produktu po dobu šesti (6) měsíců od zakoupení produktu a na HW klíče po dobu dvanácti (12) měsíců od zakoupení. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

7.2. Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s průvodní dokumentací nebo návodem k použití

- na mechanická poškození vinou kupujícího, poškození způsobená nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, nebo poškozením způsobeným vyšší mocí

7.3. Záruka se nevztahuje a za vadu produktu VariCAD nebo za závadu nebo škodu produktem VariCAD způsobenou nelze považovat:

- případy, kdy je produkt používán v rozporu s dokumentací nebo v rozporu s licenčním ujednáním

- absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci

- skutečnost, že produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly známy v okamžiku jeho vývoje, nebo že uživatel očekával jinou funkčnost produktu

- případy, kdy je produkt provozován na nevhodném hardware nebo na hardware, který je v rozporu s doporučenými systémovými požadavky, které uvádí dodavatel v dokumentaci nebo na webových stránkách

- případy, kdy produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován

- případy, kdy je produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti

Aby zbytečně nedocházelo k výše uvedeným nedorozuměním, dodavatel umožňuje uživateli používat software VariCAD bezplatně ještě před jeho zakoupením do dobu 30 (třiceti) dnů a otestovat si tak vhodnost programu VariCAD pro konkrétní potřeby uživatele. Tato bezplatná 30 denní licence je ke stažení na webových stránkách dodavatele, je plně funkční a obsahuje všechny moduly, stejně jako komerční časově neomezená licence. Dodavatel (ani autor produktu) nenese žádnou zodpovědnost za to, že uživatel tuto možnost nevyužil, a to z jakéhokoliv důvodu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Firma VARICAD, spol. s r.o. prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v spouladu se Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení Evropské unie 2016/679 – GDPR, účinné od 25. května 2018). Všechny získané osobní údaje budou používány pouze pro účely související s plněním požadovaných služeb. Podrobnější informace o zásadách ochrany osobních údajů.

8.2. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, obchodní název firmy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje, které uvedl ve svém uživatelském účtu, při registraci nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci nebo při nákupu jsou důvěrné a prodávající je nemůže předat třetí straně bez předchozího souhlasu kupujícího.

8.4. Prodávající má povinnost vyřadit registrovaného zákazníka z aktuální databáze internetového obchodu v případě, že o to zákazník požádá.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.