Obsah

Předmluva

Úvod do VariCADu

Instalace VariCADu

Instalace upgrade

Požadavky na hardware a software

VariCAD pro 32 nebo 64 bitů

Soubory a struktura adresářů

První spuštění VariCADu

Standardní soubory a dokumenty VariCADu

Export/Import dokumentů z a do dalších formátů

Jak konvertovat dokumenty do STEP nebo IGES

Konverze STL formátu

Cesty dokumentů

Začínáme

Vzhled VariCADu

Práce na více monitorech

2D/3D pracovní oblast

Stavový řádek, okno

Toolbary a ikony

Dialogový panel, tlačítko 'Ven', tlačítko 'Zpět'

Tlačítka myši

3D myš

Volání funkcí VariCADu, příkazy

Ukončování funkcí

Krok zpět uvnitř funkce

Výběr položek mezi příkazy

Další možnosti uvnitř příkazu

Otevírání, tvorba a ukládání 2D/3D dokumentů

Náhledy 2D/3D dokumentů

Zálohování dokumentů

Práce s více dokumenty současně

Kopírování a vkládání

Přepínání mezi 2D a 3D

Funkce Undo a Redo (krok Zpět a Vpřed)

Vlečení položek

Krok vlečení

Dočasné vypnutí detekce položek

Nastavení VariCADu

Zálohování konfigurace

Barvy

2D kreslení

Práce s obrazem ve 2D

Změna pohledu pomocí klávesnice a myši.

Obrazové funkce

Překreslení obrazu

Zoom

Předdefinované pohledy

Nastavení 2D zobrazení

Nastavení zobrazení

Nastavení kurzoru a výpis souřadnic

2D položky

Vlastnosti 2D dokumentu - jednotky, formát, měřítko

Jednotky

Formát, rámeček dokumentu

Měřítko 2D dokumentu

Vlastnosti 2D položek

Práce s vrstvami

Barvy 2D položek

Styly čar

Viditelnost 2D položek

Množiny 2D položek

Souřadnice 2D dokumentu

Kreslící pomůcky

Pravoúhlá síť bodů

Konstrukční čáry

Vytváření konstrukčních čar

Mazání konstrukčních čar

Tvorba konstrukčních čar

Dočasné konstrukční čáry

Přechodné konstrukční linky

Step mód

Ortho mód

Výběr 2D položek

Výběr 2D položek

Vyřazení vybraných položek z výběrové množiny

Ukončení výběru

Automatická detekce položek

Nastavení výběru položek výřezem

Zjednodušený výběr 2D položek

Grafický vstup polohy

Zadávání úhlů a směrů

Psaní speciálních znaků

Vstup hodnot, matematické výrazy

Kontrola položek, vzdálenosti, úhlu a souřadnic

Kreslení 2D položek

Kreslení čar

Kreslení šipek

Kreslení křivek

Kreslení bodů

Kreslení kružnic a oblouků

Psaní textů

Editace a mazání 2D položek

Mazání

Změna obrysu položek

Vytváření rohu, sražení nebo zaoblení

Rozklad 2D položek

Editace textu

Přetvoření a kopírování 2D položek

Posun, rotace a měřítko položek

Zrcadlení položek

Ekvidistanta

Protažení

Kótování

Vodorovné, svislé a šikmé kóty

Vodorovné, svislé a šikmé kótování s předznakem

Kóty od základny, řetězové a souřadnicové

Kótování úhlů

Kótování průměrů, poloměrů a závitů

Nastavení kót

Kótování drsnosti

Kótování svarů a geometrické tolerance

Vytváření pozic, čísla položek

Editace kót

Šrafování

Vyplnění plochy

Šrafování oblastí vytvořených ve 2D

Editace šraf

Tvorba vzoru šraf

Symboly

2D Bloky

Vytváření a vkládání bloků

Editace bloků

Knihovny strojních součástí

Výběr strojních součástí

Strojní součásti - výběr a vkládání do 2D

Strojní součásti - výběr a vkládání do 3D

Používání strojních součástí ve 3D

Možnosti strojních součástí ve 3D

Výpočty strojních součástí

Výstupy na tiskárny a plotry

Způsoby tisku

Výběr výstupního zařízení

Hromadný tisk

Export displeje do bitmapových obrázků

Přístup na internet

Zkušební verze, On-line nákup

3D modelování

3D zobrazování

Změny 3D pohledu dynamicky, rotace pohledu

Animovaná změna pohledu

Předdefinovaný pohled

Rotace pohledu 3D pomocí klávesových šipek

Základní pohledy pravoúhlého promítání ve 3D

Uložené pohledy

Stínování a drátové zobrazení

Nastavení zobrazení 3D pohledu

Střed rotace pohledu

Precizní zobrazení

Stínování

Nastavení kvality 3D zobrazování

Hardwarově akcelerované OpenGL

Test výkonu počítače

3D otevřená tělesa

Typy 3D objektů

Konverze do importovaného tělesa

Zobrazit všechna otevřená tělesa

Řešení problémů ve 3D

Opravné prostředky

Nástroje pro opravu chybných těles načtených ze STEPu

Oprava chybných souborů

Skicování, 2D kreslení ve 3D, kreslící metody

Zobrazení při kreslení

2D kreslení, vlastnosti

Pomocná síť

Konstrukční čáry, dočasné konstrukční čáry

Práce se 3D

Tvorba těles

Tvorba 3D těles ze 2D profilu

Skicování 2D profilu

Výběr kreslící roviny

Kreslící prostředí, ukončení skicování

Nové těleso ze 2D profilu

Zobrazení vytvářených nebo editovaných těles

Kreslení ve více rovinách

Běžné metody tvoření

Úplná rotace, více profilů

Přechod profilu do jednoho bodu

Tečný přechod profilů

Funkce dle různých metod tvoření tělesa

Manuální výběr 2D profilu

Vkládací bod

Vkládací bod tělesa z profilu kresleného ve 2D

Rotace, protažení a tažení (přechod) profilů

Rotace profilu

Protažení profilu

Tažení profilu

Šroubová plocha

Předdefinovaná 3D tělesa

Hranol, válec, kužel, jehlan, trubka

Změna rozměrů základních těles

Editace těles

Výběr těles

Změna viditelnosti těles

Stínování těles

Součet a rozdíl těles, Booleovské operace

Booleovské operace

Editace Booleovského stromu

Předdefinované operace

Díra, drážka, frézování

Rozbití Booleovského stromu

Zaoblování a srážení hran

Mazání těles

Změna základních těles

Změna tvaru základního tělesa

Posun, rotace a kopírování těles

Souřadný systém těles

Souřadný systém ve 3D

Posun, rotace a vkládání těles

Vektory posunu a osy rotace

Změna polohy těles podle jejich os

Posun o zadanou hodnotu

Vlečení těles

Rotace těles

Dynamická rotace těles

Vlečení dle kroku

Natočení tělesa vůči ose

Sesouhlasení os těles

Rozmisťování těles na plochu

Nasměrování osy k rovině

Zoom na transformované těleso

Další možnosti během transformace na pravé kliknutí myši

Doplňkové Booleovské operace, přidávání vazeb

Změna polohy vkládacího bodu, zviditelnění os

Kopírování a vkládání těles

Identické kopie těles

Trvalá změna souřadnic těles importovaných ze STEPu

Zadávání 3D polohy, vkládání na vybranou polohu

Výběr rovin

Nastavení způsobu vkládání těles

Zrcadlení a změna velikosti těles

Rozložený pohled sestavy

Skupiny těles

Parametry

Zadávání parametrů

Parametry v souboru

Parametry při změně velikosti těles

Typy parametrů

Práce s parametry

Geometrické vazby

Vazby jako dodatečné transformace

Odebírání stupňů volnosti

Zadávání vazeb

Vazby na tělesech

Typy geometrických vazeb

Řetězení vazeb

Fixace těles uvnitř vazeb

Parametr úhlu

Parametry tělesa tvořeného 2D profilem

Vazby 2D profilu

Výběr bodů

Nastavení zobrazení

Zaoblování, srážení a poloměry kružnic či oblouků

Geometrické vazby oblouků

Geometrické vazby NURBS křivek

Změna vazeb

Mazání vazeb

Souřadný systém

Export pohledů a řezů ze 3D do 2D

Vytváření 2D dokumentace ze 3D

Seznam 3D exportů, Aktualizace pohledu

3D Řezy

3D tvary

Vytváření a úpravy 3D textů

Potrubí a dráty

Vlečení 2D profilu

Skořepiny

3D závit

Kontrolní funkce a výpočty

Zobrazení výsledků

Objem, hmotnost, těžiště, povrch a moment setrvačnosti

Kontrola geometrie a prostoru ve 3D

Kontrola kolizí těles

3D Sestavy

Vytvoření dokumentu s detailem, dokumenty sestav a vazby sestav

Ukládání a načítání dokumentů sestav

Podsestavy

Relativní cesty v sestavách

Současné otevření dokumentu se sestavou a detailem

Správa vazeb v sestavě

Definice vazeb podsestava detail

Zrušení vazeb mezi sestavou, podsestavou a detailem

Schéma struktury sestavy

Okno schéma struktury sestavy

Režim výběru těles

Režim definice atributů

Schéma souborů sestav

Rozvin těles (plechů)

Archiv, kusovníky a razítka

Atributy

Nastavení atributů, kusovníků a razítek

Sdílení kusovníku, nastavení atributů a razítek (maska)

Nastavení atributů

Skupiny atributů

Kusovník (formátovaný text)

Razítka

Export atributů

Kompatibilita nastavených atributů a skupin atributů

Práce s archivem

Archiv základní úrovně

Archiv zahrnující sestavu

Archiv ze 3D skupiny

Archiv

Zobrazení, filtrování a setřídění archivních položek

Vytváření souborů z archivu

Kopírování dat ze sestavy do detailu a naopak

Zadávání pozic v kusovníku

Kopírování atributů na jedno kliknutí

Atributy ze 2D oblasti

Doplňkové objekty

Atributy těles a sestav

Atributy těles

Seznam materiálů

Materiály jako atributy těles

Definice materiálu a měrné hmotnosti

Atributy sestav, vyplnění razítek

Tipy a triky

Seznam všech funkcí VariCADu

Horké klávesy

Vnořené funkce